11.04.2017 - ZAKOŃCZONY!

„Wdrożenie wyników własnych prac B+R poprzez uruchomienie produkcji rozdzielnicy przedziałowej SN o wysokich parametrach prądowych"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

11.04.2017 - ZAKOŃCZONY!

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację projektu z EFS w ramach POKL priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1.1 pt. ” Wzrost konkurencyjności grupy HABER Energia” , zapraszamy do składania ofert na zarządzanie, szkolenia i doradztwo, szkolenia APICS w przedstawionych poniżej „zapytaniach ofertowych”.

Ustawienia